Algemene Voorwaarden Q-Fix.nl

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Q-Fix.nl, hierna te noemen “aanbieder”, en de klant hierna te noemen “afnemer”. De voorwaarden zijn te allen tijde van kracht tenzij aanbieder en afnemer schriftelijk overeenkomen andere voorwaarden te bepalen.

2. Bedrijfsgegevens

Q.fix.nl is gevestigd te Hof van Holland 108A, 3332 EH Zwijndrecht. De klantenservice is  van maandag /tm zaterdag te bereiken van 9:30 - 21:00 en op zondag van 12:00 - 21:00. Q-fix.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nr: 65936779.

3. Reparatie en aansprakelijkheid

3.1 Aanbieder is een bedrijf dat onafhankelijk een reparatiedienst aanbiedt voor smartphone- en tabletgebruikers. Q-fix.nl is niet gelieerd aan een fabrikant, retailketen of andere relevante mogelijke spelers in de telecombranche.

3.2. De afnemer krijgt 6 maanden garantie op het vervangende onderdeel, garantie op de functionaliteit (met uitzondering voor batterijen, waterschade reparaties en AAA kwaliteit schermen). Afnemer krijgt alleen garantie op het vervangende onderdeel. Indien het vervangende onderdeel plotseling niet meer werkt naar toebehoren heeft de afnemer garantie, indien de afnemer zelf het vervangen onderdeel defect heeft gemaakt door bijv. het toestel weer te laten vallen dan krijgt de afnemer hier géén garantie op. Garantie op de vervangende onderdelen vervalt dus indien het toestel val/stoot en of vochtschade heeft opgelopen en wanneer het toestel is geopend door de klant of een derde partij.
Indien er na scherm reparaties zichtbare schade is ontstaan zoals barst schade vervalt de garantie.
Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

3.3. Onder geen enkele omstandigheid is de aanbieder aansprakelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie ten gevolge van een reparatie.

3.4 Onder geen enkele omstandigheid is de aanbieder aansprakelijk te stellen voor de mogelijk veroorzaakte schade die tijdens de reparatie is veroorzaakt, of door de afnemer dit feitelijk beweerd wordt.

3.5 Indien na de reparatie blijkt dat het toestel water- en/of oxidatieschade heeft, vervalt de garantie als bepaald in artikel 3.2

3.6 Indien na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer te herstellen is, zal de afnemer per e-mail en/of telefonisch op de hoogte worden gebracht. De afnemer heeft de mogelijkheid om gedurende 2 maanden het toestel op te halen. Indien de afnemer het toestel (gerepareerd) niet komt op halen en de reparatiekosten niet wilt betalen binnen deze periode dan heeft de aanbieder zich het recht om het toestel naar eigendom te houden/verkopen tevens milieuvriendelijk te vernietigen.

3.7 Het is mogelijk dat aanbieder incidenteel het toestel van afnemer moet doorsturen voor specialistische reparatie. Hierdoor kan het toestel langer in reparatie zijn.

3.8 De door aanbieder genoemde tijden om de service uit te voeren zijn alleen ter indicatie en tijd is niet van wezenlijk belang met betrekking tot het voltooien of uitvoeren van de service.

3.9 Aanbieder heeft het recht om service te weigeren indien het toestel van afnemer op onbevoegde wijze is behandeld, het toestel gestolen blijkt te zijn na controle van IMEI, of IMEI onleesbaar is.

4. Prijs

4.1 De prijzen zijn inclusief onderdeelkosten, montagekosten en BTW.

4.2 Prijzen kunnen vermeerderd worden met verzendkosten mits schriftelijk is aangegeven dat afnemer geen verzendkosten hoeft te betalen.

4.3 Indien werkzaamheden/reparaties niet op de websites staan, wordt er na telefonisch overleg een prijsopgave gemaakt.

4.4 Prijzen kunnen eventueel periodiek veranderen, indien onderdeelkosten in prijs stijgen/dalen.

4.5 Prijzen kunnen in onderling overleg zijn vastgesteld.

5. No cure, no pay

Aanbieder geeft aan veel problemen m.b.t. smartphone en tablet op te kunnen lossen. Mocht de aanbieder uw toestel niet kunnen repareren dan hoeft de afnemer ook niets te betalen. Dit geldt voor reparaties waarbij afnemer en aanbieder van tevoren met elkaar overeengekomen zijn waar het probleem zit en wat er gerepareerd moet worden door de aanbieder. Indien er nog teveel onduidelijkheid zit en zowel de afnemer als aanbieder, niet weet waar het probleem zit verrekend aanbieder onderzoekskosten van €25,-.

6. Onderdelen en kwaliteit

Aanbieder gebruikt alleen nieuwe onderdelen mits anders is overeengekomen met de afnemer. Aanbieder gebruikt zowel originele onderdelen, als OEM high copy onderdelen en refurbished onderdelen.

7. Verzending

Aanbieder bied standaard een aangetekend verzekerde verzending aan.  deze verzekering wordt door TNT Post afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door aanbieder met TNT Post afgehandeld. Aanbieder betaald u het schadebedrag direct nadat TNT de claim heeft afgehandeld.

8. Verlies van Data

Aanbieder is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Afnemer wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan de aanbieder opstuurt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

9. Reparatieservice aan huis

Indien afnemer in Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht of Rotterdam-Zuid gevestigd is, hoeft afnemer geen benzinekosten te betalen.
Aanbieder heeft het recht om eenmalig € 10,- incl. BTW boven op reparatieprijs te berekenen, indien afnemer buiten dit gebied woont.
Buiten deze regio wordt er € 0, 49 incl. BTW extra per km berekend. Prijs is eventueel onderling bespreekbaar tussen aanbieder en afnemer.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 10.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij afnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waar aanbieder is gevestigd of een branche Commissie is, – naar keuze van aanbieder – in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij u binnen een maand nadat aanbieder zich schriftelijk jegens u op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

10.3 Niettemin blijft aanbieder bevoegd u te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

10.4 Elk van de artikelen van deze overeenkomst zal afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar worden geïnterpreteerd en de ongeldigheid van een deel zal geen invloed hebben op de geldigheid van een ander deel.